សួស្តី! មិត្តទាំងអស់គ្នា

សួស្តី! មិត្តទាំងអស់គ្នា  សព្វថ្ងៃនេះមានកេហទំព័រច្រើនណាស់សំរាប់ស្វែងរក  នូវអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការ  ហើយខ្ញុំសូមចូលរួមចំនែកផងដើម្បី ផ្ដល់នូវអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូការ ៕ ប្លក់នេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់នូវឯកសារផ្សេងៗ  ដើម្បីឲ្យមានភាពងា​យស្រួល ៕

 

autocate

autocate

1082864_642935775719280_1490442606_n

autocate

ជីវិតរបស់អាណាសាកូរ៉ា

អាណាសាកូរ៉ា

fenelon-2

ជីវិតរបស់អាណាការស្វ៊ី

fenelon-01

ចំនួនកំផ្លិច

complex-numbers

 

ការបង្កើតប្លក់ថ្មីរបស់ខ្ញុំ

សួស្តី! មិត្តទាំងអស់គ្នា ដែលបានចូលទស្សនាប្លក់របស់ខ្ញុំ

Loymorng

Loymorng

music , movies ,comedy , software PC …………..