ជីវិតរបស់អាណាការស្វ៊ី

fenelon-01

ចំនួនកំផ្លិច

complex-numbers

 

ការបង្កើតប្លក់ថ្មីរបស់ខ្ញុំ

សួស្តី! មិត្តទាំងអស់គ្នា ដែលបានចូលទស្សនាប្លក់របស់ខ្ញុំ

Loymorng

Loymorng

music , movies ,comedy , software PC …………..